Nebyli tragedija, apie kurią niekas nekalba

VAIKŲ AUKLĖJIMAS

Tiesiog dabar, mūsų namuose vyksta nebyli tragedija su pačiais brangiausiais mūsų žmonėmis – mūsų vaikais. Vaikai atsidūrė siaubą keliančioje emocinėje būsenoje. Negana to, siaubą kelia ir paskutinių 15 metų vaikų sveikatos statistika.

·         Kas penktas vaikas turi psichikos sutrikimų

·         Dėmesio deficito sindromas išplito 43-iais procentais;

·         Paauglių depresijos atvejų pagausėjo 37-iais procentais;

·         Savižudybių skaičius 10-14 metų amžiaus vaikų tarpe išaugo 200%

Ko gi dar reikia, kad pažvelgtume tiesai į akis?

Ne, skaičiai didėja ne dėl to, kad patobulėjo ligų ir sutrikimų diagnostika.

Ne, vaikai tokiais negimsta.

Ne, tai ne mokyklos ir ne sistemos kaltė.

Kad ir kaip skaudu mums būtų pripažinti, daugeliu atveju būtent mes, tėvai, turime patys ateiti savo vaikams į pagalbą.

Problema

Šiuolaikiniai vaikai prarado sveikos vaikystės pagrindus, tokius kaip:

·         Emociškai pasiekiami tėvai;

·         Aiškiai nubrėžtos ribos ir auklėjimas;

·         Pareigos;

·         Subalansuotas maitinimasis ir pakankamas miegas;

·         Judrumas ir grynas oras;

·         Kūrybiški žaidimai, bendravimas, laisvalaikis.

Vietoje to vaikai gavo:

·         Amžinai užimtus tėvus;

·         Lepinančius ir viską leidžiančius tėvus;

·         Jausmą, kad jiems, vaikams, visi skolingi;

·         Nesubalansuotą maistą ir miego deficitą;

·         Sėdimą gyvenimo būdą.

·         Nesibaigiantį stimuliavimą, technologines pramogas, žaibišką pasitenkinimą…

Argi galima užauginti sveiką kartą tokiose nesveikose sąlygose? Žmogaus prigimties apgauti neįmanoma. Be tėvų auklėjimo išsiversti nepavyks. Kaip matome, pasekmės siaubingos. Už prarastą normalią vaikystę vaikai moka prarasta emocine gerove.

 

Ką daryti?

Jei norime, kad vaikai užaugtų laimingais ir sveikais, reikia pagaliau prasikrapštyti akis ir sugrįžti prie pagrindų. Dar ne vėlu.

Ką galime padaryti kaip tėvai?

·         Įveskite apribojimus ir atminkite, kad esate vaikui tėvas/mama, o ne draugelis;

·         Aprūpinkite vaiką viskuo, kas būtina, o ne tuo, ko jam norisi. Nebijokite sakyti „ne“, jeigu norai skiriasi nuo poreikių;

·         Sveikai maitinkite;

·         Praleiskite bent valandą gamtoje, tyrame ore;

·         Kasdien renkite šeimynines vakarienes be jokių televizorių, telefonų ir planšečių;

·         Žaiskite stalo žaidimus;

·         Kasdien duokite vaikui kokio nors darbo (dėlioti skalbinius, tvarkytis žaislus, padengti stalą ir t.t.);

·         Guldykite vaiką miegoti vienu ir tuo pačiu laiku, neleiskite pasiimti į lovą telefono ar planšetės;

·         Mokykite atsakingumo ir savarankiškumo. Nereikia saugoti vaikų nuo smulkių nesėkmių, tai išmokys juos įveikti gyvenimo kliūtis;

·         Nekraukite ir netempkite patys vietoje vaiko kuprinės į mokyklą, neneškite jam pamiršto namuose maisto/namų darbų, nelupkite banano žievės 5 metų vaikui. Mokykite visa tai daryti savarankiškai. Išmokykite kantrybės ir suteikite galimybę turėti laisvo laiko, kad panuobodžiautų ir pademonstruotų savo impulsus, išradingumą;

·         Neapsupkite vaiko nesiliaujančiomis pramogomis;

·         Nekaišiokite televizoriaus ar telefono kaip vaisto nuo nuobodulio;

·         Neskatinkite naudoti išmaniųjų valgant, automobilyje, kavinėje, parduotuvėje. Tegu vaiko smegenys mokosi savarankiškai išsklaidyti „nuobodulį“;

·         Būkite emociškai pasiekiami, išmokykite socialinių įgūdžių;

·         Nenutraukite pokalbio su vaiku, jei suskambo telefonas;

·         Išmokykite susitvarkyti su pykčiu ir susierzinimu;

·         Išmokykite sveikintis, nusileisti, dalintis, užjausti, elgtis prie stalo ir pokalbio metu;

·         Išlaikykite emocinius ryšius: šypsokitės, bučiuokite, kutenkite vaiką, skaitykite jam, šokite, šokinėkite ir šliaužiokite kartu su juo.

Mums reikia pakeisti savo vaikus, kitaip susilauksime ištisos kartos, ryjančios antidepresantus. Dar ne vėlu, tačiau laiko mažėja…

 

Šaltinis: http://seimairnamai.eu/nebyli-tragedija-apie-kuria-niekas-nekalba/

MOKINIŲ LANKOMUMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

 PATVIRTINTA

 

                                                                               Tauragės ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus

                                                                                             2016 m. vasario 15d.

                                                                                                         įsakymu Nr. 1-16

 

 TAURAGĖS ,,AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

MOKINIŲ LANKOMUMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių pamokų lankomumo priežiūros sistemą (toliau Aprašą) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir Tauragės ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos nuostatai.

       2. Aprašas nustato mokinių pamokų lankomumo Tauragės ,,Aušros“ pagrindinėje mokykloje kontrolę ir prevencines poveikio priemones mokyklos lankymui užtikrinti. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokinių priėmimo į mokyklą sutartimi, mokytojo ir mokytojo, vykdančio klasės auklėtojo funkcijas, pareigybės aprašu, direktoriaus įsakymais ir šiuo Aprašu.

 

II. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

 

         3. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

             3.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją

             3.2. dėl tikslinių iškvietimų (į policijos komisariatą, VTAS ir kt.);

            3.3. dėl kitų svarbių priežasčių (mokinio atstovavimo mokyklai (rajonui ar šaliai) tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono, miesto ar mokyklos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir pan.); galioja švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų dokumentai, mokyklos mokytojų, siuntusių mokinį į konkursus, olimpiadas, varžybas ir kitus ugdymo renginius, pažymos ar sąrašai, patvirtinti vieno iš mokyklos vadovo;

             3.4. dėl svarbių šeimos aplinkybių (dėl šeimos švenčių, artimųjų ligos, mirties ir pan.);

             3.5. dėl nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano; autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo.

             3.6. kai mokiniui sunegalavus tėvai (globėjai, rūpintojai) pateisina ne daugiau kaip 3 dienas;

            3.7. Mokinio, sunegalavusio pamokų metu ir turinčio visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, socialinio pedagogo, administracijos atstovo leidimą dėl blogos savijautos toliau nedalyvauti pamokose, praleistas pamokas pateisina tėvai (jei nebuvo kreiptasi į gydymo įstaigą). Tėvai, apie blogą vaiko savijautą, informuojami telefonu . Mokinys išleidžiamas gavus tėvų sutikimą.

         4. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių dokumentų.

 

III. VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA

 

         5. Vėluoti į pamokas draudžiama. Vėluojantį mokinį užregistruoja mokyklos apsaugos darbuotojas.

         6. Pakartotinai pavėlavus į pirmą pamoką socialinis pedagogas bendrauja su mokiniu, informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

         7. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi „p“ ir parašo pastabą, nurodydamas vėlavimo priežastį (rašo tą priežastį, kurią nurodė mokinys).

 

IV. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA

 

8. Mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje.

9. Pateisinančių praleistas pamokas dokumentų pateikimas ir rinkimas:                         9.1. praleistas pamokas mokinys privalo pateisinti per 2 dienas po praleidimo;

    9.2. už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės auklėtojui ar dalyko mokytojui atsakingas pamokas praleidęs mokinys ir jo tėvai;  

    9.3. praleistas pamokas  pateisinančius dokumentus (taip pat elektroninio pašto, elektroninio dienyno žinutes/pranešimus) sistemina ir saugo klasės auklėtojas iki mokslo metų pabaigos .

           9.4. tėvams per mėnesį pateisinant daugiau negu 5 dienas, nelankytų pamokų priežastis analizuoja socialinis pedagogas ir klasės auklėtojas bendradarbiaujant su šeima.

           10. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)

                10.1. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną apie neatvykimo priežastis susitartu būdu (telefonu, elektroniniu laišku) informuoja klasės auklėtoją;

                10.2. laiku parašo vaiko praleistų pamokų pateisinimus, aiškiai nurodydami datą ir priežastį;

                10.3. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, operatyviai informuoja klasės auklėtoją;

                10.4. kasdien susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų pamokų skaičiumi, pagyrimais ir pastabomis, ugdymo(-si) rezultatais ir kt. informacija);

 V. PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJA

 

            11. Klasės auklėtojas:

                 11.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja mokyklos administraciją;

                   11.2. kuo skubiau (bet ne rečiau, kaip 2 kartus per savaitę )  elektroniniame dienyne pateisina mokinių praleistas pamokas;

                 11.3. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais:

              11.3.1. su mokiniu, praleidusiu ir nepateisinusiu iki 6 pamokų (įskaitytinai) ar pavėlavusiu į pamokas individualiai susitaria dėl tolesnių veiksmų: bandomojo  laikotarpio, pokalbio su tėvais ir pan.;

                11.3.2. organizuoja pokalbius su vėluojančio į pamokas, pamokų nelankančio, vengiančio lankyti mokyklą ar mokyklos nelankančio mokinio tėvais;

                  11.4. apie mokinį, kuris pakartotinai praleido iki 6 pamokų be               pateisinamos priežasties, klasės auklėtojas informuoja socialinį pedagogą. Atsižvelgiant į klasės auklėtojo jau taikytas priemones, planuojami klasės auklėtojo ir socialinio pedagogo tolesni bendri veiksmai.

             12. Socialinis pedagogas:

             12.1 individualiai dirba su mokyklos nelankančiais mokiniais ir jų šeimomis, analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir klasės auklėtoju,  kitais mokyklos specialistais ieško sprendimo būdų;

                12.2. mokinys, per mėnesį praleidęs 18 ir daugiau nepateisintų pamokų, kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame su mokiniu dalyvauja tėvai (globėjai, rūpintojai) ir klasės auklėtojas;

             13. Vaiko gerovės komisija:

                13.1. renkasi į neeilinius posėdžius dėl pamokų nelankančių, mokyklą vengiančių ar mokyklos nelankančių mokinių svarstymo;

               13.2. sudaro pamokų nelankančių, mokyklą vengiančių lankyti    ir mokyklos nelankančių mokinių sąrašus. Su šiais mokiniais ir jų šeimomis dirba iki bus užtikrintas pamokų lankomumas;

             13.3. inicijuoja vizitus į mokinio namus. Juose dalyvauja ir klasės auklėtojas;

                 13.4. teikia   rekomendacijas   mokyklos   direktoriui  dėl   nuobaudų sistemoje numatytų priemonių taikymo;

                13.5. bendradarbiauja su Tauragės rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, atskirais atvejais policijos nepilnamečių reikalų pareigūnais.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  14. Klasių auklėtojai mokinius pasirašytinai supažindinami su šiuo tvarkos aprašu kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.

           15. Tėvai su šiuo aprašu supažindinami elektroniniu paštu ar žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Tvarkos aprašo nuostatos primenamos tėvų susirinkimų metu.

          16. Aprašas  gali  būti   keičiamas   mokyklos  direktoriaus  įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos savivaldos institucijų pasiūlymus.

 

    PRITARTA:

   Mokytojų tarybos posėdyje 2015-12-10 protokolas Nr. 6-12

   Mokyklos tarybos posėdyje 2016-02-03 protokolas Nr. 5-1

Įvairios linijos | Различные линии

   Pasiūlymas tėveliams:

 

     Paskaitykime straipsnį, kuriame rašoma apie mūsų vaikus. Aš beveik 100% sutinku su straipsnio autoriais. Gal paskaičius apie tai, jums taps langviau sutarti su vaikais.

„Z kartos vaikų psichologiniai ypatumai"

Įvairios linijos | Различные линии

Geras straipsnis. Paskaitykite - gal patiks ir šie patarimai pravers auginant savas atžalas:

 

Įvairios linijos | Различные линии

2 b klasės mokinių tėvelių susirinkimo medžiaga

(2015 - 11 - 19)

Įvairios linijos | Различные линии

Dėl praleistų pamokų

  • Stenkimės be priežasties nepraleidinėti pamokų.
  • Tačiau jei atsitiko taip, kad jūsų vaikas neateis į mokyklą, apie neatvykimą jau tą pačią dieną privalote pranešti mokytojai telefonu ar el. paštu. 
  • Tėvai gali pateisinti tik trijų dienų pamokas. Vaikučiui nepasveikus, reikia kreiptis pas gydytoją ir gauti medicininę pažymą.
  • Mokinys turi atnešti  pateisinimo lapelį tą dieną, kai grįžta į pamokas iš po praleistų dienų.
  • Šeimai išvykstant į pažintinę kelionę ar dėl kitų šeimyninių priežasčių, reikia kreiptis pas mokyklos direktorę ir rašyti prašymą.

Įvairios linijos | Различные линии

Mokyklinės uniformos

           Susipažinkite su 2014-2015 m.m. „Aušros“ progimnazijos mokinių uniformų pavyzdžiais.

1-4 klasių mokiniams:

Mergaitei sarafanas privalomas. Firma „Romantė“,  mob.tel. 8-618 64464 (Pageidaujantys siūtis patys, gali užsisakyti audinį.)

Mergaitei užsagstomas megztukas privalomas. UAB „Savitas stilius“, mob.tel. 868210490

Berniukui megztukas privalomas. UAB „Savitas stilius“, mob.tel. 868210490

Berniukui liemenė neprivaloma. UAB „Savitas stilius“, mob.tel. 868210490

Berniukui kaklaraištis neprivalomas. UAB „Savitas stilius“, mob.tel. 868210490

Įvairios linijos | Различные линии

 

Ką reikia turėti pirmokui:

 

1. Kuprinė. Itin svarbu, kad kuprinė būtų nesunki, kokybiška, ergonomiška ir patvari. Pradinių klasių moksleivio kuprinės svoris neturi būti didesnis nei 700 g. Ergonomiškos kuprinės nugarėlė yra kieta, su specialiu išlinkimu, todėl moksleivio stuburas neiškryps. Norėdami, kad jūsų vaiko kelionė iš mokyklos būtų saugi, būtinai pasirūpinkite atšvaitais. Beveik visos kokybiškos kuprinės jau yra su prisiūtais atšvaitais ar švytinčiais piešinėliais.

2. Sąsiuviniai:

5 sąsiuviniai matematikai (dideli langeliai).

5 sąsiuviniai lietuvių kalbai ( dviejų linijų, tarp linijų tarpai platūs). Atkreipkite dėmesį į kokybę. Pirkite tik ryškiomis linijomis. Geriausia, kad būtų nubrėžti ir laukeliai.

3. Aplankalai:

Sąsiuviniams ir vadovėliams.

4. Segtuvai: Sąsiuviniams ir pratyboms sudėti ir piešiniams. (Kartoniniai, A 4 formato.)

5. 2 rašikliai ir mėlyno rašalo kapsulių pakuotė.

6. Nespalvoti (minkšti) ir spalvoti pieštukai.

7. Flomasteriai.

8. Penalas. (Drožtukas,trintukai,liniuotė 30 cm)

9. Piešimo sąsiuviniai. Reikia keleto piešimo sąsiuvinių storesniais lapais. (30 lapų)

10. Akvarelė, guašas ( geriausia rusų gamybos), teptukai (įvairių dydžių), indelis vandeniui, paletė. Geriausia pirkti gerai tirpstančią akvarelę.

11. Vienpusio ir iš abiejų pusių spalvoto popieriaus (plonesnių ir storesnių).

12. Klijai (pieštukiniai).

13. Plastilinas. Spalvingas ir minkštas,mentelė plastilinui.

14. Žirklutės turėtų būti bukais galais, bet pakankamai aštrios.

15. Sportinė apranga kūno kultūrai , sportinė avalynė ir medžiaginis maišelis aprangai laikyti.  

Įvairios linijos | Различные линии

 

Mieli Tėveliai,

jūs išleidžiate savo atžalą į naują gyvenimo etapą. Kad nebūtų jūsų vaikui sunku, padėkite jam iš anksto. Gal jums padės keletas patarimų ruošiantis mokyklos lankymui. Tai rasite šiame pateiktame dokumente.

patarimai busimo pirmok tevams.docx
Microsoft Word Document 16.7 KB

Įvairios linijos | Различные линии

Tėvams apie vaikų savarankiškumą

1. Mano rankos dar mažos: būkit geri, nelaukite, kad aš gerai pasikločiau lovą, nupieščiau piešinį arba numesčiau kamuolį. Mano kojos dar trumpos: eikit lėčiau, kad aš suspėčiau.

2. Mano akys dar nematė tiek pasaulio, kiek jūsų: būkit geri, leiskite man pamažu jį ištirti; neverskite manęs, kai tai nebūtina.

3. Namų ruoša niekur nedings; būkit geri, skirkit man laiko paaiškinti apie šį nuostabų pasaulį ir darykit tai su noru.

4. Aš esu jautrus! Būkite atidūs mano poreikiams; nesikabinėkite prie manęs visą dieną. Elkitės su manimi taip, kaip norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi.

5. Aš esu ypatinga dovana! Saugokite mane, reikalaukite iš manęs atsakomybės už savo veiksmus, duokite nurodymų, kaip reikia gyventi, ir drauskite mane su ypatinga meile.

6. Man reikia patarimo, kad galėčiau kurti ir suprasti, bet ne kritikos. Būkit geri, neskubėkite kritikuoti. Jūs galite kritikuoti veiksmus, kuriuos aš darau ne taip, bet ne mane.

7. Duokite man laisvę pačiam spręsti. Leiskite man suklysti, kad galėčiau pasimokyti iš savo klaidų. Taip aš išmoksiu apsispręsti, kai iš manęs pareikalaus gyvenimas.

8. Būkite geri, neatlikite už mane to, ką aš turiu padaryti pats. Tai priverčia mane jausti, kad mano pastangos neatitinka jūsų lūkesčių. Aš žinau, kad tai sunku, bet prašau, nelyginkite manęs su mano broliu, seserimi.

9. Nebijokite išvykti savaitgaliui abu kartu. Vaikams taip reikia „atostogų“ be tėvų. Be to, tai yra puikiausias būdas įrodyti, kad jūsų santuoka yra nuostabi.

10. Būkite man dvasiniai vadovais. Išmokykite mane tikrų vertybių namuose ir rodykite man gerą pavyzdį, kuriuo galėčiau sekti.

Įvairios linijos | Различные линии

Įvairios linijos | Различные линии

Žmogus be mokslo kaip namai be langų.


Svetainė sukurta 2014-05-12