Įvairios linijos | Различные линии

 

Pailgintos dienos grupės (toliau – Grupės) paslaugos teikimo Tauragės „Aušros“ progimnazijoje tvarkos aprašas

 

       Dienos kaina 0,30 Eur. Mokestį už Grupės paslaugas nustato Tauragės rajono savivaldybės taryba. Mokestis mokamas kas ketvirtį ir turi būti sumokėtas per dvidešimt dienų po ketvirčio pabaigos, pravedant lėšas į Tauragės „Aušros“ progimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą.

       Mokestis už teikiamą mokinių priežiūrą Grupėje nemokamas kai mokinys nelankė Grupės dėl:

             1. ligos( pateikus gydymo pažymėjimą);

             2. tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogų metu (pateikus pažymą iš darbovietės);

             3. mokinių atostogų metu;

             4. kai oro temperatūra žemesnė kaip minus 20C;

          5. už mokslo dienas skiriamas kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai (pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programos ugdymo planą).

       Mokestis mažinamas 50 procentų, jei mokiniui paskirtas nemokamas maitinimas.

       Mokestis nemokamas, jei šeima gauna socialinę pašalpą (pristačius pažymą).

      Paskutinę mėnesio dieną grupės auklėtojas, vadovaudamasis tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktomis pažymomis, sudaro mokinių lankymo dienų apskaitos tabelį, nurodo pateisintas ir nepateisintas dienas, suteikiamų lengvatų procentą.

      Grupės auklėtojas užpildytus ketvirčio mokinių lankymo dienų apskaitos tabelius pateikia progimnazijos vyr. buhalteriui.

      Progimnazijos vyr. buhalteris gavęs mokinių lankymo apskaitos tabelius, skaičiuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) mokestį ir išrašo mokėjimo kvitus.

      Progimnazijos vyr. buhalteris, skaičiuodamas tėvų (globėjų, rūpintojų) mokestį už mokinių lankytas dienas vadovaujasi mokinių lankymo dienų apskaitos tabeliais ir progimnazijos direktoriaus įsakymais, kuriose nurodyti lengvatos dydis ir priežastis.

      Mokesčio kvitai tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiami per dešimt dienų pasibaigus ketvirčiui.

      Tėvai sumokėję mokestį atneša grupės auklėtojai įrodantį dokumentą arba atsiunčia elektroniniu paštu laimputina@gmail.com

      Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą ir mokesčio sumokėjimą laiku.

Žmogus be mokslo kaip namai be langų.


Svetainė sukurta 2014-05-12